مدیریت ناموران پرسنل را بالاترین سرمایه خود می داند